ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Giới thiệu

Cảm ơn Quý khách đã truy cập website ssgroup.com.vn (sau đây gọi tắt là “website”) thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi S&S Group (sau đây gọi tắt là “Công ty”, “S&S Group”, “S&S GROUP” hoặc “Chúng tôi”). Các điều khoản và điều kiện sử dụng website (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”) điều chỉnh việc truy cập và sử dụng website của Quý khách, bao gồm Quý khách đã đăng ký và chưa đăng ký, được áp dụng cho website này và tất cả các trang liên kết với website này.

1. Điều khoản chung

 1. Bằng việc truy cập và sử dụng website này, Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng website này mà không có bất kỳ giới hạn hay bảo lưu nào. Nếu Quý khách không đồng ý với các Điều khoản sử dụng được quy định tại đây, vui lòng ngừng sử dụng website này.
 2. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Quý khách. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng tải bản cập nhật của các Điều khoản sử dụng dành cho Quý khách lên website. Việc Quý khách tiếp tục truy cập và sử dụng website sau khi Điều khoản sử dụng được cập nhật sẽ được xem là Quý khách đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản sử dụng sau khi được sửa đổi. Trong trường hợp Quý khách không đồng ý với các nội dung thay đổi, Quý khách vui lòng ngừng truy cập và chấm dứt sử dụng website. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên mục Điều Khoản Và Điều Kiện khi truy cập website để được cập nhật các quy định mới nhất của Công ty dành cho Quý khách.
 3. Công ty có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập và sử dụng của Quý khách đối với một phần hoặc toàn bộ website hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo trước.

2. Tuân thủ điều khoản và điều kiện sử dụng website

 1. Quý khách không được thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới bất kỳ hình thức nào gây xâm hại hoặc có thể gây xâm hại đến website hoặc Công ty hoặc bất kỳ Quý khách nào khác hoặc Thông tin của các Quý khách đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:
 2. Sử dụng bất kỳ phần nào của website dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích thương mại hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân khác mà không có sự đồng ý của Công ty hoặc website bằng văn bản;
 3. Sử dụng website để có được Thông tin cá nhân từ “người dùng” (có nghĩa là “thành viên” và “khách truy cập”) dưới 18 tuổi hoặc từ bất kỳ ai nếu Thông tin đó được thu thập một cách phi pháp hoặc theo cách không minh bạch; để lấy mật khẩu hoặc Thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác;
 4. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website;
 5. Tham gia, phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống của website hoặc Công ty; cản trở hoạt động hoặc sự vận hành của website dưới bất kỳ hình thức nào.
 6. Quý khách không được tải lên, đăng, gửi email hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào được liên kết với website, bao gồm mọi vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc các chương trình nào khác.
 7. Quý khách không được lưu trữ, tải xuống, sao chép, chia sẻ, phân phối, sửa đổi, hiển thị, xuất bản, cấp phép, tạo các bản, chào bán hoặc sử dụng (trừ khi được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này) nội dung và Thông tin có trong hoặc thu được từ hoặc thông qua website.
 8. Quý khách không được xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm giảm hoặc cản trở bất kỳ sự bảo vệ nội dung nào trong website; sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc thiết bị tự động khác, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc theo dõi bất kỳ phần nào của website hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc phương hướng hoặc bản trình bày của website hoặc bất kỳ nội dung nào, để có được hoặc cố gắng có được bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc Thông tin nào từ website.
 9. Với điều kiện tiếp tục sử dụng website, Quý khách cam kết với Công ty rằng Quý khách chỉ sử dụng website với mục đích hợp pháp, và sẽ không sử dụng website cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bị cấm theo bất kỳ quy định hiện hành nào hoặc không phù hợp với các Điều khoản sử dụng này.

3. Quyền riêng tư

 1. Công ty coi trọng việc bảo mật Thông tin của Quý khách. Để bảo vệ quyền lợi của Quý khách, bất kỳ Thông tin nào Quý khách gửi cho Công ty hoặc Công ty thu thập thông qua website đều phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của Công ty. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của Công ty để biết tóm tắt về các hoạt động của chúng tôi trong việc thu thập và sử dụng Thông tin do Quý Khách cung cấp qua website liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Quý khách.
 2. Điều Khoản Và Điều Kiện này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp Thông tin trên website (“Thông tin”), Quý khách đồng ý cho phép Công ty thu thập, lưu trữ và sử dụng các Thông tin của Quý khách như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật. Để làm rõ, Công ty không có nghĩa vụ phải chi trả bất kỳ khoản phí hay lợi ích nào cho Quý khách hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác cho việc khai thác, sử dụng các Thông tin của Quý khách, và bất kỳ việc khai thác, sử dụng nào như vậy sẽ không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hay vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

4. Liên kết đến các website khác và ứng dụng của bên thứ ba

 1. Nếu trên website có chứa liên kết tới website và tài nguyên của bên thứ ba (gọi chung là “Địa chỉ liên kết”), thì các địa chỉ liên kết này được cung cấp giúp thuận tiện cho Quý khách chứ không phải là xác thực của Chúng tôi về nội dung trên các địa chỉ liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, hoạt động hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung, phần mềm, dịch vụ hoặc ứng dụng trên địa chỉ liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính có sẵn của các Địa chỉ liên kết hoặc nội dung hoặc hoạt động của các địa chỉ đó.
 2. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hay bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ website bên ngoài nào. Nếu Quý khách quyết định truy cập các địa chỉ liên kết, Quý khách phải chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, việc Quý khách sửa dụng các địa chỉ liên kết phải chịu sự quy định của các chính sách, điều khoản và điều kiện sử dụng có thể áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chính sách bảo mật của Địa chỉ liên kết.

5. Sử dụng dịch vụ

 1. Tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng Quý khách từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên. Nếu Quý khách dưới 18 tuổi, Quý khách có thể không sử dụng website, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì. Bằng quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.
 2. Để đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên website, Quý khách được yêu cầu cung cấp một số Thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính. Trong mọi trường hợp, Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các Thông tin do Quý Khách cung cấp cho Công ty, và Công ty không có nghĩa vụ xác minh các Thông tin đó.
 3. Nếu Quý khách chọn hoặc được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ Thông tin nào khác trong thủ tục bảo mật của chúng tôi, Quý khách phải coi Thông tin đó là bí mật và không được tiết lộ Thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù Quý khách đã chọn hay được phân bổ bởi chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi cho rằng Quý khách đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này.
 4. Công ty liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và sản phẩm mới mà Công ty đang xem xét kết hợp hoặc cung cấp thông qua website của Công ty. Công ty bảo lưu quyền bao gồm hoặc loại trừ Quý khách khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.
 5. Trong suốt quá trình đăng ký, Quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

6. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

 1. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không hạn chế quyền đối với các Thông tin và nội dung được công bố và sử dụng trên website này đều thuộc sở hữu của Công ty hoặc các bên được Công ty cấp phép sử dụng. Toàn bộ nội dung và hình thức của website được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế.
 2. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này, Công ty không cấp bất kỳ quyền nào cho Quý khách. Ngoài những quy định khác được nêu rõ ở trong Điều khoản sử dụng này và trừ khi được sự cho phép của pháp luật, Quý khách không được thực hiện (và không được cố gắng thực hiện) những việc nêu dưới đây:
  1. Sử dụng, sao chép, xuất bản lại, chỉnh sửa, lưu trong hệ thống phục hồi hoặc sử dụng dưới bất hình thức nào khác một phần hoặc toàn bộ website này mục đích công cộng hoặc thương mại;
  1. Phân phát, dịch thuật, sửa đổi hay làm xáo trộn bất kỳ phần nào của website này;
  1. Tạo ra các tác phẩm phái sinh của hoặc từ bất kỳ phần nào của website này;
  1. Bán, cho thuê, cấp phép, chuyển nhượng, hoán đổi hoặc chuyển quyền của Quý khách theo Điều Khoản Sử Dụng này;
  1. Cho phép hay giúp người khác thực hiện các hành vi được quy định từ mục (a) đến (d)
 3. Quý khách không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên website của chúng tôi cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi. Nếu Quý khách in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của website của chúng tôi vi phạm các Điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng website của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và Quý khách phải hoàn trả hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao của các tài liệu Quý khách đã làm.

7. Giới hạn trách nhiệm

 1. Công ty không đảm bảo rằng website sẽ hoạt động không có lỗi hoặc website, máy chủ của nó hoặc nội dung không có vi-rút máy tính hoặc các tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại tương tự. Nếu việc Quý khách sử dụng website hoặc nội dung dẫn đến nhu cầu phục vụ hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu thì Công ty không phải chịu trách nhiệm về các chi phí đó.
 2. Các tài liệu được hiển thị trên website của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm, điều kiện hoặc bảo đảm về tính chính xác của nó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công ty và các bên thứ ba liên kết với Công ty theo đây rõ ràng loại trừ:
 3. Tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được quy định theo luật, pháp luật thông thường hoặc luật công bằng;
 4. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào gây ra bởi bất kỳ người sử dụng có liên quan đến website của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hoặc kết quả sử dụng website của chúng tôi, bất kỳ website liên kết.
 5. Quý khách có trách nhiệm tự bảo vệ các Thông tin đăng nhập trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong các trường hợp Quý khách để lộ Thông tin đăng nhập cho bên thứ ba, bị hack, hoặc các trường hợp khác do sự bất cẩn hoặc cố ý của Quý khách.
 6. Bằng cách sử dụng website, Quý khách đồng ý rằng Quý khách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình liên quan đến website. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại đối với Quý khách hoặc Công ty phát sinh từ việc Quý khách sử dụng website và Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty vô hại đối với mọi khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, thương tích, trách nhiệm, tổn thất, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng), liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Quý khách sử dụng website hoặc từ bất kỳ vi phạm nào của Quý khách về các Điều khoản sử dụng này. Công ty có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu Quý khách phải bồi thường và Quý khách sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty. Quý khách đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào của Công ty.
 7. Quý khách đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng website của Quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên website và sử dụng Dịch Vụ, trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể chứng minh các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại đó phát sinh do lỗi cố ý hoặc bất cẩn của Chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại nào phát sinh do Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

 1. Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh, được giải thích và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hay liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ được giải quyết bằng kiện tụng cá nhân tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, và sẽ không đưa đến bất kỳ vụ phân xử, kiện tụng tập thể hoặc các thủ tục đại diện khác.
 2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Điền khoản sử dụng này hoặc Dịch vụ của chúng tôi phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại đó được phát sinh; nếu không, yêu cầu bị cấm vĩnh viễn, có nghĩa là Quý khách và Công ty sẽ không có quyền xác nhận khiếu nại. Quý khách có quyền từ chối phân xử ràng buộc trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách chấp nhận các điều khoản của Điều khoản sử dụng này bằng cách gửi email về cho chúng tôi tại địa chỉ sskb@ssgroup.net. Để có hiệu lực, thông báo chọn không tham gia phải bao gồm tên đầy đủ và địa chỉ của Quý khách và chỉ rõ mục đích của Quý khách là không tham gia vào tranh chấp ràng buộc. Bằng cách chọn không tham gia phân xử ràng buộc, Quý khách đồng ý giải quyết tranh chấp theo Điều khoản sử dụng này.

9. Cam kết chất lượng sản phẩm

Chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa chính hãng và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết các sản phẩm trên website của không vi phạm các quy định về sản phẩm sản xuất trái phép, sao chép, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng tại ssgroup.com.vn để được xác thực thông tin và hỗ trợ.

10. Thông tin đặt hàng và xác nhận

 1. Khi Quý khách đặt hàng tại website này, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến Quý khách email xác nhận đặt hàng với Thông tin mã số đơn hàng. Tùy thuộc vào hình thức vận chuyển Quý khách lựa chọn, Quý khách sẽ nhận được email cập nhật về tình trạng đơn hàng khi đơn hàng được gửi đến đơn vị vận chuyển, hoặc email thông báo đơn hàng đã sẵn sàng để Quý khách nhận hàng trực tiếp tại cửa hàng đã lựa chọn.
 2. Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, Quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các Thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà Quý khách tham gia.
 3. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp Thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại ssgroup.com.vn. Trong trường hợp khách hàng nhập sai Thông tin gửi vào website này, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch.
 4. Trong trường hợp khách đã thanh toán, đơn hàng chưa được xử lý và khách hàng muốn chấm dứt giao dịch, chúng tôi sẽ áp dụng chính sách đổi hàng tại theo từng thời điểm. Thông tin chi tiết về chính sách đổi hàng vui lòng tham khảo tại đây.

11. Giá trị đơn hàng & hình thức thanh toán

S&S GROUP cung cấp các hình thức thanh toán:

Trừ một số trường hợp có ghi chú riêng, thông thường Quý khách có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán trên khi tiến hành đặt hàng.

12. Chương trình khuyến mãi

 1. Khách hàng mua hàng tại website của chúng tôi sẽ được áp dụng các chương trình khuyến mại hợp lệ tại từng thời điểm.
 2. Thể lệ của chương trình khuyến mại sẽ được cập nhật tại website tại từng thời điểm và có thể được thay đổi theo chính sách của chúng tôi và theo quy định của pháp luật mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
 3. Chúng tôi có quyền từ chối áp dụng ưu đãi khuyến mãi đối với đơn hàng không đáp ứng Thể lệ chương trình khuyến mại mà không cần thông báo đến khách hàng. Vì vậy, Quý khách vui lòng tham khảo Thể lệ của từng chương trình khuyến mại trước khi mua hàng.

13. Khu vực giao hàng

Thông tin chi tiết về Chính sách giao hàng vui lòng tham khảo tại đây.

14. Chính sách giá

Giá sản phẩm được niêm yết tại ssgroup.com.vn là giá bán cuối cùng đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT). Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mại kèm theo. Phí vận chuyển hoặc Phí thực hiện đơn hàng sẽ được áp dụng thêm nếu có, và sẽ được hiển thị rõ tại trang Thanh toán khi Quý khách tiến hành đặt hàng.

Chúng tôi cố gắng cung cấp Thông tin giá sản phẩm chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ sản phẩm nào trong đơn hàng của Quý khách, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và gửi đến Quý khách lựa chọn để xác nhận lại đơn hàng với giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với Quý khách, đơn hàng sẽ tự động hủy trên hệ thống và lệnh hoàn tiền sẽ được thực hiện cho đơn hàng Quý khách đã thanh toán.

15. Thông tin sản phẩm & chính sách đổi hàng

 1. Chúng tôi cố gắng để Thông tin mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm hoặc các nội dung khác trên website này là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, được cập nhật hoặc không có lỗi. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hiển thị chính xác các đặc tính của sản phẩm, bao gồm các màu có sẵn. Tuy nhiên, màu sắc mà Quý khách thấy trên website này có thể khác với màu sắc thực tế, tùy thuộc vào thiết bị di động, hệ thống máy tính, màn hình và/hoặc các tính năng hiển thị khác của Quý khách.
 2. Trong trường hợp sản phẩm Quý khách nhận được không đúng như những gì chúng tôi đã mô tả trong phần Thông tin sản phẩm, Quý khách có quyền đổi sang những sản phẩm khác.
 3. Chính sách đổi hàng: Thông tin chi tiết về chính sách đổi hàng vui lòng tham khảo tại đây.

16. Thanh toán

 1. Mọi Quý khách tham gia giao dịch tại ssgroup.com.vn đều được bảo mật Thông tin bằng mã hóa (xem chi tiết tại điều khoản "Quy định về bảo mật" được nêu ở trên). Qua đó, khi thực hiện thanh toán qua mạng Quý khách lưu ý các chi tiết sau:
 2. Chỉ sử dụng website có chứng chỉ thanh toán an toàn.
 3. Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng hoặc tài khoản của mình để thực hiện thanh toán tại ssgroup.com.vn; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, Quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi biết để có thể hỗ trợ kịp thời.
 4. Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát.
 5. Quý khách khi mua sắm tại ssgroup.com.vn phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau.

Thanh toán trước online qua thẻ tín dụng quốc tế (Visa, Master card...) hoặc thẻ nội địa ATM hoặc ví điện tử

Trong các trường hợp, Quý khách có thể tra cứu Thông tin giao dịch qua email gửi vào hộp thư khách hàng đã đăng ký với ssgroup.com.vn hoặc tra cứu tình trạng giao dịch tại website. Ngoài ra, Quý khách có thể tra cứu được lịch sử giao dịch khi đăng nhập vào tài khoản của mình tại website ssgroup.com.vn.

Trường hợp Quý khách muốn chỉnh sửa Thông tin, Quý khách thông báo cho chúng tôi qua email sskb@ssgroup.net.

17. Quy định chấm dứt thỏa thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng website, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của Quý khách vĩnh viễn. Nếu Quý khách không sẵn sàng bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của ssgroup.com.vn, Quý khách có thể ngừng sử dụng website của chúng tôi.

Xin Quý khách lưu ý chỉ sử dụng website và tiến hành mua hàng khi chấp nhận và hiểu rõ những quy định trên. Nếu cần hỗ trợ thêm Thông tin, Quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email sskb@ssgroup.net.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Chúng tôi sẵn lòng lắng nghe mọi ý kiến từ bạn!

Created with Visual Composer